top
s1

L’assessorament fiscal, així com la gestió de tots els tributs, constitueix la nostra principal especialitat. Oferim un servei d’assessorament fiscal integral mitjançant el qual podem avaluar les càrregues fiscals que els nostres clients suporten en l’àmbit de les seves activitats, així com la fiscalitat de les seves rendes particulars, i optimitzar-les en virtut dels continus canvis legals en matèria tributària.

Serveis principals en matèria tributària:

 • Elaboració i presentació de declaracions d’impostos:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Declaracions informatives
  • Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats
  • Impost sobre Successions i Donacions
  • Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs locals
 • Assessorament de particulars en estimació directa i estimació objectiva
 • Planificació fiscal de les operacions
 • Resolució de consultes fiscals
 • Defensa davant Inspeccions de tributs
 • Recursos i reclamacions
 • Auditoria fiscal d’empreses

s2

La comptabilitat constitueix el principal instrument de control de les empreses, per tant aquesta ha d’ésser tractada amb total rigor i precisió.

Serveis principals en matèria comptable:

 • Adaptació a la normativa comptable vigent
 • Assessorament comptable de societats
 • Comptabilitat en temps real
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Valoració d’empreses
 • Auditoria interna
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Elaboració de llibres obligatoris
 • Informes econòmics d’empreses

s3

En l’àmbit laboral, les constants adaptacions legals requereixen un seguiment continuat de la matèria, que els oferim a través del nostre equip de col•laboradors.

Serveis principals en matèria laboral:

 • Assessorament i Gestió laboral d’empreses
 • Confecció de nòmines
 • Liquidació d’Assegurances Socials
 • Contractes de treball
 • Altes i baixes de treballadors
 • Legalització de noves empreses
 • Inspeccions de treball
 • Tramitació d’expedients de jubilació, invalidesa, etc.

s4

Els nostres clients podran disposar de l’assistència jurídica necessària en l’àmbit de les seves relacions comercials, així com un servei d’advocacia professional especialitzada en matèria administrativa, mercantil i civil.

 • Assessorament societari en matèria mercantil
 • Contractes mercantils
 • Redacció de convenis i assistència judicial en separacions i divorcis.
 • Successions i testamentaris
 • Contractes d’arrendament
 • Assessorament i defensa judicial en assumptes civils
 • Reclamacions economico-administratives
 • Recursos administratius i contencios-administratius.
 • Negociació extrajudicial d’impagats
 • Reclamació judicial d’impagats

s5

Totes aquelles societats que, en virtut de la normativa vigent, estiguin obligades a auditar els seus comptes, disposaran d’un servei professional encarregat d’examinar els comptes anuals, realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment acceptades, amb l’objecte de determinar si les mateixes expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves operacions de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment acceptats.

s6

Les Entitats Sense Ànim de Lucre demanden cada vegada més l’assessorament jurídic realitzat per especialistes en aquestes matèries, que exigeixen un esforç enorme d’actualització i renovació constant, per adaptar-se a les exigències de l’interromput canvi normatiu i administratiu actual.

s7

La nostra àrea principal d’actuació es localitza en les comarques de Lleida, on l’activitat cooperativa és habitual i, donada la complexitat normativa de la matèria, requereix d’un assessorament especialitzat. Actualment, contem amb una amplia cartera de clients dins l’àmbit de las cooperatives, la qual ens ha permès avançar cap a l’especialització tributària en relació a aquest tipus de societat.

s8

 • Constitució i modificacions estatutàries de societats
 • Llicència d’obertura i llicències d’activitat
 • Fusions i escissions
 • Dissolució i liquidació de societats

s10

 • Matriculacions
 • Transferències
 • Baixes
 • Targetes de transport
 • Permisos de conduir
 • Recursos i plecs de descàrrega
 • Multes de tràfic

s11

 • Modalitats inventives: Patents, Models d’utilitat, Models industrials, Dibuixos industrials
 • Signes distintius: Marques, Noms comercials, Ròtols d’establiments,
 • Protecció
 • Inscripcions i renovacions
 • Manteniment i oposicions
 • Resolucions i recursos
 • Propietat intel•lectual

s12

 • Naixement
 • Matrimoni
 • Defunció
 • Baptisme
 • Empadronament
 • Llicències de caça i pesca
 • Títols de família nombrosa
 • Legalització de documents
 • Antecedents penals
 • Estadística
 • Últimes voluntats
 • Traduccions

s13

A través dels nostres col•laboradors, oferim a les empreses la possibilitat d’elaborar els Sistemes de Gestió i Prevenció en matèria de prevenció de riscos i salut laboral, en aplicació de la normativa vigent, així com la resolució de quantes qüestions es plantegin sobre el desenvolupament i implantacions dels mateixos.

s14

 • Confecció de declaracions d’INTRASTAT
 • Tramitació de Subvencions
 • Assegurances
 • Qüestionaris d’estadística
servicios mail legal engineered by Estudi Blau SCP Fauria al Facebook Fauria al Twitter